Dergi

 
 

 

BALKAN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / THE JOURNAL OF BALKAN STUDIES

Balkan Araştırmaları Dergisi uluslararası, bilimsel, akademik, hakemli bir dergi olup yılda iki kez yayınlanır. Derginin dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Balkan Araştırmaları Dergisi’nde Balkanlar ile ilgili İlahiyat Bilimleri, Tarih, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Edebiyat, Sanat, Dil, Ekonomi gibi alanlardaki te’lif/tercüme makale, eleştiri, tebliğ ve konferans metinleri, sempozyum/panel/toplantı tanıtımları, kitap ve tez değerlendirmeleri, literatür incelemeleri, mülakat, vb. bilimsel/akademik çalışmalar yayınlanır.

Bu dergi, Balkanlarla ilgili en yeni çıkan ve objektif olarak çalışılmış, akademik çalışmaları takdim etmek amacıyla, lisansüstü çalışmalar yapan bazı öğrenciler tarafından çıkartılmaktadır. Temelleri Bursa’da atılmış olan bu girişimin hedefi dünyanın her yerinde bulunan ve derdi “Balkanlar” olan insanları bir araya getirmek, paradigması objektiflik olan bir yayın ortaya koymak, tüm dünyaya ulaşacak ve akademik anlamda Balkanları en iyi şekilde tanıtan bir dergi olmaktır.

 

sayi 1

1.SAYI

İçindekiler

Balkanlar’ın Dini Haritası – Eduart Caka

Üsküp’te Müslümanlar: Dinî ve Etnik Kimlik Bağlamında Sosyolojik Bir İnceleme – Enes İdriz

Kosova Cumhuriyeti’nde Yaşayan Gençlerin Dini Yönelimleri – Fehim Gashi

Arnavutluk’ta Âhiret İnancı ve Anlayışı Üzerine Bir Araştırma – Florida Kulla

Arnavutluk’ta Kral Ahmed Zogu Dönemi ve Din- Devlet İlişkileri (1920–1939) – Asllan Shehu

Osmanlı Dönemi Makedonya’sında İslam Hukukçuları – Rahim Kaloshi

1.Yüzyılda Arnavutlarda Din Karşıtı Siyaset ve Müslüman Arnavut Düşünürlerin Rolü – Sead Paqarizi

 

sayi 2

2.SAYI

İçindekiler

Arnavutluk’tan Tebrik ve Selamlar – Abdi Baleta

Relıgıous Education in Macedonia (Fyrom) – Ali Pajaziti

Dayton Barış Antlaşması ve  Bosna-Hersek’in Geleceği – Hüseyin Şeyhanlıoğlu

Türk – Yunan Siyasi İlişkilerinde  Azınlıkların Dini Kurumları Meselesi – Salih İnci

Avrupa Birliği’nin İstikrar ve Ortaklık Politikasını Önceleyen Dönemde Arnavutluk’un Demokratikleşme  ve Dışa Açılma Süreci – Sokol Brahaj

Stratejik Derinlik Doktrini  ve Bu Doktrinin Balkanlara Yansımaları – Muhamed  Ali

Pîr muhammed b. Abdullah el-üskûbî ve Ahmed B. Muhammed El-Mostârî’nin Hayatı ve Eserleri – Rahim Kaloshi

Balkanlarda Ortodoks Kiliseleri – Sead Paqarizi

Masalsı Bir İmparatorluktan  Çalkantılı Bir Hâtırat:  İsmail Kemâl Bey Vlora – Adnan İslâmoğulları – Rubin Hoxha

 

sayi 3

3. SAYI

İçindekiler

Arnavutluk’un AB Süreci ve Kimlik Sorunu – Eduart Caka

Avrupa Kültürünün Kosovalı Boşnak  Gençlerin Din ve Kimlik Algıları Üzerine Etkisi – Muharem Çufta

Türk ve Kosova’lı Öğrencilerin Ölüm Kaygısı Üzerine Karşılaştırmalı Bir  Araştırma – Feim Gashı

Hıristiyanlığın Arnavutluk ve Kosova’ya Giriş ve Yayılış Sürecine Kısa Bir Bakış – (1) -Sead Paqarızı

Ataullah Kurtiş Efendi Yönetimindeki  Meddah Medresesi – Muhamed Ali

A Historical Glance Upon Tolerance And Mutual Understand Between Relıgions in Albania – Genti Kruja

Zaim Kardeşlerin  Makedonya Hatıraları / Özlemleri -Özay Süleyman

“Balkanlar ve İslâm:  Karşılaşma, Dönüşüm, Kırılma, Devamlılık”  Uluslararası Sempozyum  03-05 Kasım 2010, Çanakkale -Seda Şahin Ahmetaj

 

sayi 4

4.SAYI

İçindekiler

Dördüncü Sayı Münasebetiyle – Prof. Dr. A. Saim Kılavuz

Osmanlı Sonrası İki Dünya Savaşı Arasında Makedonya’daki Müslüman Toplum  ve İslâmî Eğitim Kurumları – Doç. Dr. Muhammet Aruçi

Düşmanı Tasvir:  Arnavutluk Lise Ders Kitaplarındaki  Türk Ve Müslüman İmajı -Dr. Olsi Jazexhi

Hıristiyanlığın Arnavutluk Ve Kosova’ya Giriş Ve Yayılış Sürecine Kısa Bir Bakış – (2) – Sead Paqarizi

Toplum Sorunları Karşısında Âkif – Yrd. Doç. Dr. Zülküf Kılıç

Kosovo Within The Perspective  of Albanian History – Prof. Dr. Galip Veliu

SEMPOZYUM VE BİLDİRİLER / SYMPOSİUM AND PRESENTATONS

Osmanlı Döneminde  Üsküp ve Önemli Mahallelerinden  Gazi Babadaki Âşık Çelebi Türbesi – Behicüddin Şehabi

KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEWS

When is it Best To Remember? – Ed Marques

Sosyo-Antropoloji Mihrakı Altındaki Homo Albanicus, Arnavut Kültürü Ve Doğu – Prof. Dr. Ali Pajaziti

Değerler Dünyası Açısından Üsküp  (Sosyolojik Bir İnceleme) / Enes İdriz – Seda Ekol – Özay Süleyman

 

sayi 5

5. SAYI

İçindekiler

Nice Beşinci Sayılara – Prof. Dr. Yaşar Aydınlı

Kosovo Enterıng The Fifth Year Of its  Independence – A Pillar For The Stability of The Balkans -Bekim Sejdıu

Pomakların Menşei Problemi (Analiz ve Değerlendirme)  – Asan Rıstemov

Osmanlı Devleti Döneminde  Niş Sancağı – Mead Osmanı

Kosova Katolik Kilisesi  ve Günümüzdeki Durumu – Sead Paqarizi

Arnavutluk’taki Selefî ve Tekfirci Hareket Üzerine Sosyolojik Bir Çözümleme – Avni Z. Lala

Sırbistan’ın İlk ve Orta  Öğretim Kurumlarında Din Eğitimi 2001-2011 – Muharem Çufta

Higher Education in Bolognian Way:  The Case Of Macedonia (Seeu And Sut) – Prof. Dr. Ali Pajazıtı

Two Classical Turkısh Poets in  Asia And Europe A Comparative Analysis  of One Ode From Harputlu Hayrî And  Bosnalı Alaaddin Sâbit – Yrd. Doç. Dr. Zülküf Kılıç

SEMPOZYUM VE BİLDİRİLER /SYMPOSIUM AND PRESENTATIONS

Bursa’dan Balkanlar’a Vakıf Medeniyeti Sempozyumu’nun Ardından – Prof. Dr. Mefail Hızlı

“Balkanlarda Osmanlı Vakıfları ve Eserleri Uluslararası Sempozyumu” 9-10 Mayıs 2012, İstanbul – Nehri Aydınçe

TANITIMILAR / REVIEWS

Arnavut Esnafları (Xv- Xx. Yy)  – Besmir Hallaçı / Rudina Dura Hallaçı

Towards The Balkan Encyclopaedia  of Islam (Bei) : A Proposal And Praescriptum -Prof. Dr. Mesut Idrız

 

sayi 6

6.SAYI

İçindekiler

Takdim

Affetme ve Hayat Memnuniyeti Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma – Ali Ayten & Feim Gashi

Balkanlı Kavramına Tipolojik Bir Eleştiri Aleko Kostantinov ve Bai Ganyosu – Galip Çağ

The Collective Memory of Albanians – Klejd Këlliçi & Klementin Mile

Kosova’da Tarih Yazımı Tartışmaları: Osmanlı ve Türk İmajı – Fatih Fuat Tuncer

1912 Yılındaki Avusturya-Macaristan Politikasında Arnavutluk – Prof. Dr. Vulnet Ameti & Doc. Dr. Fehari Ramadani & Doc. Dr. Süleyman Baki – Çev. Eduard Caka

Vaftizciler Makedonya’da: Başlangıçtan 1970’teki Yeniden Doğuşun Şafağına Kadar- Jovan Jonovski Çev. Ayşe Aksu

TANITIMILAR / REVIEWS

Culturological Studies: Education, Politics, Identity – Enis Sulstarova

Kosova Vilayeti Arnavut Milli Hareketinde Din Adamları (1878-1912) – Sead Paqarizi
sayi 7

7.SAYI

İçindekiler

Kanser Hastalığı İle Başa Çıkmada Dinî İnancın Rolü (Kosova Örneği) – Muharem Çufta

Kosova Devletleşme Süreci (1999 – 2013) – Bayram Pomak

Bosna’da Tasavvuf Ve Tarikatlara Genel Bakış – Samir Vildiç

Kosova’da Resmi Din Eğitimi Veren Kurumlar – Muhadin Gashi

Mehmet Âkif Ersoy’un Birlik Ve Beraberlik Anlayışı – Feim Gashi

TANITIMILAR / REVIEWS
Dinmeyen Acılar: Nusret Pllana’nın “İşgalcı Sırbistan’ın Arnavutlar Üzerindeki Terörü 1844-1999” Adlı Kitabı Üzerine – Eduart Caka

 

sayi 8

8.SAYI

İçindekiler
Prizren Türk Ağzında Dil İlişkisi İzleri (Prizren Türk Ağzında Yüklemin Yeri) – Besir Neziri

Arnavutluk’un Güney Sınırının Belirlenmesinde Uluslararası Komisyonu’nun Rolü Ve Yunanistan’ın Konuya Bakışı – Nuri Dragoj

Makedonya’nın Bağımsızlığı Sonrası Türkiye İle İlişkileri – Murat-Mufit Aliu

Characteristics Of Education Developments in Albania, Italy, Former-Yugoslavia And Romanıa Durıng 1925-1939 Years – Robert Gjedia

TANITIMLAR / REVIEWS

Balkanlar’da bir Oryantalistin Yeni Türkiye Değerlendirmesi: “Neo-Osmanizm-Türkiye’nin Balkanlara Dönüşü” – Zefir Ademi

Arnavutluk-Yunanistan Arasındaki İlişkilerinin Düğümlendiği Nokta: Çam Sorunu – Eduart Caka

Balkanlardaki Miras Tekkeler – Nehri Aydinçe

Kultura Islame Dergisi – Asllan Shehu / Fatma Shehu

Socio-Political Insights: Towards Debalkanization – Ali Pajaziti

 

sayi 9

9.SAYI

İçindekiler

Albanians in The Foreign Policy of Austro-Hungary At The End of The World War I (1916-1918) – Selim Bezeraj

Kalkandelen’de Yaşayan Gençlerde Dini Şüphelerin Kaynakları ve Etkileri (1) – Midjit Osmani

Kanser Hastalarının Hastalığı Algılama, Anlamlandırma ve Açıklama Tarzları İçinde Dinin Rolü (Kosova Örneği) – Muharem Çufta

Kosova Halkı Neden İslam’ı Seçti? (Kosova Arnavutlarının İslamlaşma Süreci Üzerine-1)- Feim Gashi

Makedon Ortodoks Kilisesi Tarihi – Şenol Amedov

Bosna’da Kâdirîlik Kültürü – Samir Vildiç

SEMPOZYUM VE BİLDİRİLER / SYMPOSIUM AND PRESENTATIONS

“Osmanlı İlim, Düşünce Ve Sanat Dünyasında Balkanlar” Uluslararası Sempozyum 07-09 Mayıs 2014, Edirne – Tuba Yıldız

Payitaht’ta Serhad Serhad’da Payitaht İlmî Etkileşimler/Balkanlarda Yüksek İslâm Öğretimi Uluslararası Organizasyon (27-28 Mayıs 2014) – Doç. Dr. Ayşe Zişan Furat

TANITIMLAR / REVIEWS

Kosova Tekkeleri Türbeleri ve Kitabeli Mezar Taşları – Abdylkader DURGUTİ

 

sayi 10

10.SAYI

İçindekiler

Süleyman Çelebi Mevlidi’nin Rumca Tercümesi – Amet Molla Memet

İnsan Hakları Bağlamında Kosova Anayasası’nda Din ve Düşünce Özgürlüğü – Munafis Hodza

Hayatın Dönüm Noktalarında Din Görevlilerinin Rolü (Kosova’nın Jupa Bölgesi Örneği) – Zefir Ademi

Stress And Religious Coping:  A Research On The Employees  (Sample Gora, Primary School Teachers) Muharem Çufta

Bükreş ve Yaş Beylik Akademilerindeki Rum Kökenli Bilim Adamları – Flora Rovithis & Doina Ionescu & Eleni Rovithis Livaniou , Çev. Ayşe Aksu

SEMPOZYUM VE BİLDİRİLER /  SYMPOSIUM AND PRESENTATIONS

Third International Conference Of The Bsf The Balkans In The New Millennium: From Balkanization To Eutopia June, 20-22, 2014, Tetovo & Skopje -Ali Pajaziti

TANITIMLAR / REVIEWS

Doğu’dan Kaçış – Baki Kurti

Türkiye-Makedonya İlişkileri “Üsküp Ki, Şardağı’nda Devamıydı Bursa’nın” – Şenol Amedov

 

sayi 11

11.SAYI

İçindekiler

Bir Devrin Tanığı: Ekklisiastiki Alithia (1880-1923) (Fener Patrikhanesi Dergisi) – Salih İnci

Osmanlı Millet Sisteminde Arnavutların Konumu (XVII-XIX. Asırlar) – Eduart Caka

The Kaza of Presevo According To The Salname of The Vilayet of Kosovo in 1896 (H. 1314) – Mead Osmani

Preşova e Bilaç Türk Ağzında Ünsüzler – Blinda Kamberi

Günümüz Kosovalı Aydınların İnanç ve Düşünce Hürriyeti, Din Eğitimi ve Başörtüsü İle İlgili Düşünceleri – Feim Gashi

Arnavutluk’ta Yayınlanan İslami Bilimsel ve Kültürel Dergilerin İçeriği ve Kritiği – Fation Shabani

Dış Politika ve Göç – Yugoslavya’dan Türkiye’ye Göçlerde Arnavutlar (1920 – 1990), Nurcan Özgür Baklacıoğlu, Derin Yayınları, İstanbul 2010, 575 s.  – Abdulkadir Durguti

Şeyh Hilmi Maliçi Ve Arnavutça Divânı – Abdulkadir Sylka

12.SAYI

İçindekiler

Communism and Nationalism in Albania – A Flexible Relation Between Rule And Exception – Sonila BOÇI

Zorunlu Göç Perspektifinden “1938’de Türkiye Yugoslavya Nüfus Mübadelesi” Üzerine Bir İnceleme – Murat M. ALIU

Kosova’da Yayınlanan İslami Bilimsel-Akademik Dergilerin İçeriği ve Kritiği – Fation SHABANI

Kalkandelen’de Yaşayan Gençlerde Dini Şüphelerin Kaynakları ve Etkileri – (2) – Midjit OSMANI

Ortadoğu’daki Mezhep Kavgalarının Balkanlara Yansımaları- Abdylkader DURGUTI

The Efforts of Foreign Nationalist Circles to Misuse Religion in Albania Pan-Slavism – Hellenism as A Religious Ethnicity – Ermir GJINISHI

 

13. SAYI

İçindekiler

Makaleler / Articles

The Role of The Media in The Democratization of The States And The Processes of Integration – Adrian Çollaku

Dini-Demografik Yapı ve Toplumsal İlişkiler Yönüyle Bir Balkan Şehri; İpek – Seda Şahin Ahmetaj

XIX. Yüzyılda Kumanova Kazası’nın Demografik ve Sosyal Yapısına Dair Bir İnceleme – Sead Abazi

Kosova Cumhuriyeti İslam Birliği ve Kurumları – Muhamed Ahmetaj

Religious Co-Existence And Interreligious Dialogue Activities in Albania – Eduart Caka

Sempozyum ve Bildiriler / Symposium and Presentations

II. Uluslararası Bakü’den Balkanlar’a Halvetilik Sempozyumu – Tuğçe Tuna Kanar

Tanıtımlar / Reviews

Bulgaristan’da Basılan ‘Adımı Elimden Aldıkları Gün’ İsimli Antoloji Üzerine Bir Değerlendirme – Abidin Karasu